Medisch-juridisch - Symposium

Terug naar selectie

Rumoer rond de forensische psychiatrie 2021

donderdag 25 november 2021, centraal in Nederland

Expertmeeting over Wegen naar Vooruitgang

Een gezamenlijk referentiekader in de forensische zorg en regelgeving, informatie-uitwisseling en risicotaxatie die beter doordringt op de werkvloer; daarop zet het kabinet in, want: ‘Bescherming van de samenleving staat voorop’. Het kwaliteitskader Forensische Zorg 2021-2024 moet ‘de ambitie voor de sector’ worden. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het veld? Is het een blijk van wantrouwen, dat leidt tot minder professionele handelingsruimte? En hoe denkt de TBS-gestelde daar zelf eigenlijk over?

Onder het thema ‘Wegen naar Vooruitgang’ discussiëren we over en delen we tijdens deze expertmeeting de nieuwste ontwikkelingen en kennis uit de sector. Omdat vooruitgang alleen samen lukt, op basis van kennis én ervaring van professionals, onderzoekers en patiënten. Aan bod komen:

  • Schuldbesef moet weer een centrale plaats innemen, stelt Rinus Otte, lid van het College van procureurs-generaal en hoogleraar te Groningen, in zijn boek ‘Een kleine biografie van het straffen’. Gedragsinterventies om recidive te voorkomen zouden volgens hem nadrukkelijk moeten vallen onder de executie van de straf.
  • Virtual Reality is veelbelovend als aanvulling op de nu gebruikte forensisch psychiatrische behandelingen, constateert Hanneke Kip, die onlangs op dit onderwerp promoveerde. Zij is universitair docent aan de Universiteit Twente en onderzoeker bij Transfore.
  • Is het tijd om alle delinquenten een schematherapie aan te bieden, dat eigenlijk is ontwikkeld voor individuen met een borderline persoonlijkheidsstoornis?
  • Verbetert de kwaliteit van zorg met het Kwaliteitskader Forensische Zorg  2021 – 2024? Veronique Esman-Peters, directeur van De Nederlandse GGZ en Betty Brouns, psychiater en directeur klinische en ambulante zorg bij de Pompestichting, gaan in discussie met elkaar en de deelnemers.
  • We betrekken ook een ‘ervaringsdeskundige’ in de discussie. Wat betekenen de ontwikkelingen voor hen om wie het allemaal draait?  
  • Meningen te over, maar hoe staat het met de feiten rond risicotaxatie en het beloop van delictgedrag? Seena Fazel, psychiater en hoogleraar forensische psychiatrie te Oxford, biedt op basis van grootschalig epidemiologisch onderzoek inzicht in de betekenis van cijfers. Zodat meningen gestoeld zijn op feiten.

Tijdens deze expertmeeting debatteren we over centrale en prangende vragen in de forensische psychiatrie met inbreng van bovengenoemde en andere wetenschappers, beleidsmakers en professionals. Vanuit verschillende perspectieven kijken we naar oplossingen en wenselijke veranderingen. Doet u mee?

Onder auspiciën van de afdeling Forensische psychiatrie van de NVvP en van de Vereniging van TBS-advocaten

Datum donderdag 25 november 2021
Locatie volgt
Plaats centraal in Nederland

Accreditatie

Aangevraagd bij NVvP en FGzPt; toegekend door NOvA (5 PO-punten, certificaat wordt aan het einde van de dag uitgedeeld); bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 365
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 395

Leden van de afdeling Forensische psychiatrie van de NVvP en van de Vereniging van TBS-advocaten komen in aanmerking voor een reductie van € 40

Doelgroep

Professionals betrokken bij de forensische psychiatrie: staande en zittende magistratuur, advocaten, psychiaters, psychologen, beleidsmakers en medewerkers van forensisch psychiatrische en penitentiaire instellingen, reclassering, verslavingszorg, gemeentelijk instellingen en veiligheidshuizen; ook andere
belangstellenden zijn van harte welkom

Rumoer rond de forensische psychiatrie 2021

donderdag 25 november 2021, centraal in Nederland