Medisch specialismen - Cursus

Terug naar selectie

Onvrijwillige somatische zorg

donderdag 3 september 2020, Houten

Masterclass over de samenloop tussen Wvggz, Wzd en WGBO

Sinds de inwerkingtreding van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) op 1 januari 2020 valt de behandeling van somatische aandoeningen niet langer uitsluitend onder de reikwijdte van de WGBO. Somatische zorg kan immers ook als verplichte zorg worden opgenomen in een zorgmachtiging of crisismaatregel op grond van de Wvggz of als onvrijwillige zorg in het zorgplan als bedoeld in de Wzd. 

Met name ziekenhuispsychiaters, professionals die werkzaam zijn binnen FACT-teams, crisisdiensten of de ouderenpsychiatrie en psychiaters die op consultatieve basis werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk, maar ook specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, artsen verstandelijk gehandicaptenzorg en huisartsen zullen dan ook in toenemende mate voor de vraag staan welke wettelijke regeling in een concrete casus van toepassing is.

In deze masterclass wordt in het bijzonder aandacht besteed aan deze problematiek. U krijgt een overzicht van de verschillende wettelijke regelingen voor onvrijwillige somatische zorg en van de regels voor de samenloop tussen de Wvggz, de Wzd en de WGBO. Een en ander wordt aan de hand van casuïstiek toegelicht, zodat u de wetten zelf leert toepassen. Aan de orde komen onder andere:
• De belangrijkste verschillen tussen dwang onder Wvggz, Wzd en WGBO
• Hoe te beoordelen welke wet van toepassing is (Wvggz, Wzd of WGBO)
• Heeft de arts ‘beslissingsruimte’ of is de wettelijke regeling dwingend?
• Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen verschillende artsen
• Welke afspraken kunnen hierover worden gemaakt?

Zo leert u in één dag wat voor u van belang is. Mede omdat de groepsgrootte beperkt is, is er voldoende ruimte voor vragen. Na deze nascholing hebt u voldoende handvatten om de wetten zelf toe te passen op concrete casus!

Datum donderdag 3 september 2020
Locatie Hotel van der Valk
Plaats Houten

Accreditatie

Toegekend door VSR (5 pnt) en NVvP (5 pnt). Bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 395

Doelgroep

Primair voor geneesheer-directeuren, psychiaters, verpleegkundig specialisten GGZ, Wzd-functionarissen, specialisten ouderengeneeskunde, (klinisch) geriaters, artsen verstandelijk gehandicaptenzorg, huisartsen en anderen die zich met de Wzd en de Wvggz bezighouden. Ook interessant voor SEH-artsen, verslavingsartsen, internisten en gynaecologen.

Onvrijwillige somatische zorg

donderdag 3 september 2020, Houten