SCEM respecteert uw privacy. Deze Privacyverklaring geeft aan waarom wij uw gegevens nodig hebben en hoe wij hiermee omgaan. Als u gebruik maakt van onze websites of ons persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring.
SCEM waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en zal uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op de diensten van SCEM zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Gebruik gegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • inschrijving voor nascholingsdoeleinden
  Indien u deel wenst te nemen aan bijeenkomsten, (na)scholingen, cursussen, trainingen, congressen en symposia die door SCEM worden aangeboden, heeft SCEM de volgende (persoons)gegevens nodig:
  • Initialen en voor- en achternaam
  • Titel 
  • Functie
  • Accreditatienummer en indien van toepassing aanvullende gegevens
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • NAW-gegevens organisatie (indien van toepassing)
  • Telefoonnummer en e-mailadres organisatie (indien van toepassing)
  • NAW-gegevens privé (indien van toepassing)
  • Telefoonnummer en e-mailadres privé (indien van toepassing)
   Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de betreffende bijeenkomst, (na)scholing, cursus, training, congres of symposium, de afwikkeling van de betaling en accreditatie van cursisten/deelnemers. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor verificatie van registratie in het BIG-register en verificatie van eventuele voorwaarden voor deelname/toelatingseisen.
 • verzenden na toestemming van digitale uitnodigingen om ontvangers op de hoogte te houden van onze activiteiten en nascholingen en voor overige communicatiedoeleinden. Het verzenden gaat met de software van MailPlus/Spotler. Wanneer u akkoord gegaan bent met toezending, geeft u daarmee toestemming dat uw gegevens worden doorgegeven aan MailPlus/Spotler. SCEM gebruikt de diensten van MailPlus/Spotler tevens om inzicht te krijgen in het (klik)gedrag van zijn ontvangers.
 • medewerking aan marktonderzoek
 • samenstellen gebruikersstatistieken
 • beveiliging en verbetering van onze websites

Uw gegevens zullen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt.

Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van SCEM zullen optreden. Daarbuiten zullen wij uw gegevens niet aan derden verstrekken. Tenzij:

 • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven; 
 • dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst; 
 • deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen; 
 • wij een hiertoe strekkend verzoek van een opsporings- of toezichthoudende autoriteit hebben ontvangen; of
 • wij dat nodig achten in verband met eventuele claims en gerechtelijke bevelen of om eventuele schade te beperken en strafbare feiten te voorkomen. 

Beveiliging

SCEM zorgt voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens.

Cookies

Op de SCEM website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics-cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. SCEM gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van gebruikers te onthouden. U kunt cookies uitzetten via uw webbrowser. De exacte procedure verschilt echter per browser. Wij raden u ook aan de instructies te volgen en/of de helpfunctie van uw browser te gebruiken om het gewenste cookiegedrag in te stellen.
SCEM houdt m.b.v. Google Analytics webstatistieken bij, waarbij wordt verzameld hoeveel unieke gebruikers haar websites en subwebsites bezoeken, welke webpagina’s het meest worden bezocht. Deze cijfers zijn anoniem en niet herleidbaar tot individuele personen.
Google hanteert standaard ‘Google Ads Data Processing Terms’. Bij de instellingen van de property SCEM wordt het IP-adres geanonimiseerd, is ‘Gegevens delen’ uitgeschakeld en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Zie ook www.scem.nl / Cookies.

E-mail en social media

De Code reclame via e-mail wordt door SCEM toegepast. In al de e-mail communicatie staat een link waarmee u zich kunt afmelden. Ook leeft SCEM de Reclamecode Social Media na.

Hyperlinks

Onze websites kunnen hyperlinks naar websites van derden bevatten. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op die websites. SCEM aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. SCEM adviseert u daarom om altijd de privacyverklaring op de betreffende websites te raadplegen.

Uw gegevens wijzigen

U heeft het recht ons kosteloos om inzage in, rectificatie en wissen van uw persoonsgegevens te verzoeken. U kunt daarnaast kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Tot slot heeft u in sommige gevallen het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere partij over te (laten) dragen.
Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u, vergezeld van een kopie van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie (waarbij uw burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar zijn gemaakt), op de volgende manieren richten aan SCEM:
per e-mail: communicatie@scem.nl; of
schriftelijk: SCEM, Postbus 26, 4100 AA Culemborg
Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen.

Bewaartermijn

SCEM bewaart uw gegeven niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht). Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Contact

SCEM
Brenkmanweg 6, 4105 DH Culemborg
Postbus 26, 4100 AA Culemborg
0345 576642 scem@scem.nl

Wijzigen van deze privacyverklaring

SCEM houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 30 januari 2023.