Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar agenda

Kwetsbare jongens

dinsdag 6 februari 2024, Ede

Achteruitgang mentale gezondheid reden tot zorg!
Wat is er aan de hand en wat kunnen we doen?

Sinds 2017 zien we een toename van mentale problemen bij jongens. Steeds meer jongens op middelbare scholen hebben last van concentratieproblemen, emotionele problemen en/of psychosomatische klachten. Individualisering, internetgebruik, prestatiedruk en maatschappelijke problemen zijn belangrijke oorzaken van deze zorgelijke ontwikkeling. We zien dit terug in alle lagen van de bevolking, ongeacht de sociaal-economische status.

Door het klassieke manbeeld stellen jongens zich minder makkelijk kwetsbaar op en uiten ze hun gevoelens niet of indirect. Waar meisjes zich meer naar binnen richten – internaliseren, is bij jongens de overgang van kwetsbaarheid naar externaliserend risicogedrag een groter risico.

Tijdens dit symposium besteden we aandacht aan de uitdagingen waar jongens tegenwoordig mee te maken hebben, zoals het leven online en de beïnvloeding die daarmee gepaard gaat. Ook hoort u hoe het puberbrein zich ontwikkelt, hoe dit kan leiden tot kwetsbaarheid en hoe het zit met middelengebruik en verslavingsgevoeligheid. Vervolgens belichten experts vanuit verschillende invalshoeken kwetsbare jongens en wat we kunnen doen om hen te ondersteunen. De focus ligt daarbij op signalering en preventie, om kwetsbaarheden in gedrag zo snel mogelijk te herkennen, en op communicatie, een belangrijke voorwaarde om goede begeleiding te bieden. Aan de hand van een casus concretiseren we de verschillende inzichten en behandelingen, en laten we zien hoe een integrale aanpak (inclusief ouders, school, jongerenwerk en andere instanties) vorm kan krijgen.

Samenvattend: een dag waar problemen van jongens onder de loep worden genomen en je praktische adviezen mee naar huis neemt over wat je zelf voor ze kunt doen.

Datum dinsdag 6 februari 2024
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door NVK (4 pnt), ABSG, Kwaliteitsregister V&V, LV POH-GGZ (5 punten); aangevraagd bij NIP K&J/NVO en SKJ. Bij voldoende belangstelling wordt aanvullende accreditatie overwogen

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 259

Bij gelijktijdige inschrijving voor Signalering en aanpak van risicojeugd (op 7 maart): € 229

Doelgroep

Voor JGZ, Jeugd GGZ en Jeugdzorg: jeugdartsen en -verpleegkundigen, arts M&G/JGZ, (kinder- en jeugd)psychologen, orthopedagogen, POH-GGZ en -jeugd, wijkteams, jeugdzorgwerkers, jeugdcoaches, kinderartsen, schoolpsychologen en ZAT-teams; andere belangstellenden van harte welkom

Kwetsbare jongens

dinsdag 6 februari 2024, Ede